งบทดลอง ปี พ.ศ.2562

ตุลาคม 2561

พฤศจิกายน 2561

ธันวาคม 2561

มกราคม 2562

กุมภาพันธ์ 2562

มีนาคม 2562

เมษายน 2562

พฤษภาคม 2562

มิถุนายน 2562

กรกฎาคม 2562

สิงหาคม 2562

กันยายน 2562

รายละเอียดประกอบรายการบัญชที่ีสำคัญของงบทดลอง ณ 30 ก.ย.2562